Đề nghị Giá vé Tacoma Link 2022

Chào mừng

Cảm ơn tất cả những người đã bình luận về Đề nghị Giá vé cho Tacoma Link 2022. Cuộc khảo sát hiện đã kết thúc. Phản hồi của cộng đồng mà chúng tôi nhận được sẽ giúp chúng tôi sửa đổi các lựa chọn này và đưa ra đề nghị mà chúng tôi sẽ trình lên Hội đồng Quản trị Sound Transit để phê duyệt vào tháng 11 này. Nếu được Hội đồng Quản trị chấp thuận, việc thu tiền vé sẽ bắt đầu bằng việc mở rộng dịch vụ Tacoma Link, hiện được hoạch định cho tháng 5, 2022. Vui lòng truy cập Đề nghị giá vé Tacoma Link 2022để biết thêm thông tin..